fbpx
Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност („Политика/та“) урежда условията и реда за обработване на лични данни от страна на „ХЪС ИНВЕСТ СОФИЯ“ ЕООД, ЕИК 204504697 и тяхната защита, като е съобразена със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламент (ЕС) 2016/679).

С тази Политика Дружеството в качеството на администратор на лични данни Ви уведомява какви Ваши лични данни обработва, с какви цели и на какво основание го прави, за какви срокове ги съхранява, както и за Вашите права в тази връзка.

Използвани дефиниции:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 1. Информация за Администратора на лични данни

„ХЪС ИНВЕСТ СОФИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика“, бул. „Илиянци“ №119, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 204504697, представлявано поотделно от управителите Александър Христов Асенов и Иван Христов Асенов („Дружество/то“).

 1. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните

Тел.: +359 884948889, имейл: [email protected]

 1. Данни, които обработва Дружеството

3.1. При попълване и изпращане към нас на запитване чрез уеб страницата www.sohome.bg Дружеството обработва следните Ваши лични данни: имена, електронен адрес и други данни, в случай че предоставите такива, както и онлайн идентификатор (IP адрес).

3.2. Във връзка със сключването на предварителни и/или окончателни договори за строителство и покупко-продажба на недвижим имот, както и при сключването на договори за отдаване под наем на притежаван от Дружеството недвижим имот, Дружеството обработва следните Ваши лични данни: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, дата на раждане, данни за документа за самоличност, телефон, електронна поща.

3.3. Във връзка със сключване на договор за управление и поддръжка със собственици или ползватели на имоти в жилищен комплекс SoHome Residential Park Дружеството обработва следните Ваши лични данни: имена, ЕГН, адрес, дата на раждане, данни за документа за самоличност, телефон, електронна поща.

Дружеството не обработва специални категории лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Цели при обработка на данните и правно основание за обработването

4.1. Дружеството обработва Вашите лични данни, за да може:

 • да отговори на постъпили от Вас запитвания;
 • еднозначно да Ви идентифицира като физически лица в качеството Ви на купувачи, наематели, собственици, клиенти на Дружеството;
 • да Ви предостави достъп до нашата уеб-страница sohome.bg;
 • за статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължение на Дружеството.

4.2. Дружеството обработва Вашите лични данни на договорно основание, за да Ви предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори.

4.3. Дружеството обработва Вашите лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Ваша страна за целите на обработването. Съгласието може да бъде винаги оттеглено, като заявите оттеглянето на посочения по-горе в настоящата Политика имейл.

4.4. Без обработване на Вашите лични данни Дружеството не би могло да Ви предостави услугата, по отношение на която проявявате интерес.

 1. Източници на информация

Дружеството обработва лични данни, които получава директно от Вас.

 1. Обработване на данните самостоятелно или чрез трети лица, прехвърляне на данните

Дружеството обработва личните Ви данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 самостоятелно или чрез трети лица, обработващи личните данни. В случай че Дружеството ползва трети лица, които обработват личните Ви данни, то това става чрез възлагане, в което се полагат всички грижи за опазване на личните ви данни, а Дружеството остава изцяло отговорно за тяхната защита.

 1. Категории получатели на лични данни

Личните данни, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:

7.1. Лица, обработващи данните по възлагане от страна на Дружеството в т.ч.:

а) пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и/или други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

б) компании, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

в) лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите на работа и организация в Дружеството и др.

7.2. Лица, обработващи данните от свое име:

а) Органи, институции и лица, на които Администраторът е длъжен да предостави лични данни по силата на действащото законодателство (като НАП, НОИ, Инспекция по труда, КЗЛД или други подобни).

 1. Срок за съхраняване на данните

8.1. В случай че Дружеството обработва Вашите лични данни за изпълнение на договор, по който сте страна, същото съхранява данните за срок от 5 (пет) години считано от отпадане на договорното основание. След изтичане на този срок и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на Вашите лични данни, същите ще бъдат унищожени.

8.2. В случай че Дружеството обработва личните Ви данни на основание Ваше съгласие, същото съхранява данните Ви до оттеглянето му освен ако не е налице законово основание за съхраняването на данните и след това.

8.3. В случай че обработваме Вашите лични данни, за да Ви отговорим на изпратено чрез уеб-страницата www.sohome.bg запитване, съхраняваме данните за срок до 3 (три) месеца, за да можем да Ви предоставим отговор, във връзка с изготвянето на който са ни необходими данните Ви.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на личните данни Дружеството прилага всички необходими организационни и технически мерки. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, Дружеството може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 1. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни

10.1. Право на информация: Вие имате право да поискате от Дружеството информация дали и до каква степен обработваме личните Ви данни.

10.2. Право на корекция: В случай че Дружеството обработва непълни или грешни данни, както и при настъпила промяна, Вие имате право, по всяко време, да поискате Дружеството да ги коригира или допълни.

10.3. Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че Дружеството обработва тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

10.4. Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

а) оспорвате точността на данните, за периода, в който Дружеството трябва да провери точността им; или

б) обработването на данните е неправомерно, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничаване на използването им; или

в) повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработването, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

г) сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали администраторът е спазил приложимите правни норми.

   10.5. Право на преносимост на данни: Можете да поискате от Дружеството да предостави личните данни, които сте поверили на нашата грижа, в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

а) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение;

б) обработването се извършва по автоматичен начин.

  10.6. Право на възражение: В случай че обработваме данни за задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Дружеството, или сме посочили, че обработваме данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните. В този случай прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  10.7. Право на жалба: В случай че смятате, че нарушаваме приложимото законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред съответните регулаторни органи, отговорни за опазване на личните данни.

 1. Автоматизирано вземане на решения

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за обработка на Вашите лични данни.

 1. Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, e-mail: [email protected].

В случай че искате да упражните някое от посочените права, моля, свържете се с Дружеството чрез контактите, предоставени в т.2 по-горе от настоящата Политика.

 1. Актуалност и промени на Политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, Дружеството ще актуализира редовно настоящата Политика.

Дружеството Ви приканва редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за поверителност, за да бъдете постоянно информирани за това как Дружеството се грижи за защитата на личните данни, които събира.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана на 25.05.2018 г.